Finansielle nøkkeltall - NorgesGruppen

Finansielle nøkkeltall

Resultat     2017 2016 2015
Sum driftsinntekter    NOK mill. 85 632 80 162 76 224
Forenklet kontantstrøm (EBITDA)  1) NOK mill. 5 238 4 846 4 729
Driftsresultat (EBIT)    NOK mill. 3 052 3 266 3 170
Resultat før skatt    NOK mill. 2 778 3 164 3 001
Årsresultat    NOK mill. 2 090 2 465 2 361
           
Aksjer          
Fortjeneste pr aksje  2) NOK 52,33 62,30 59,58
Totalt antall aksjer pr. 31.12.    1000 aksjer 40 000 40 000 40 000
Utbytte pr. aksje   NOK 16,00 16,00 15,00
           
Kapital          
Totalkapital   NOK mill. 37 678 36 382 35 104
Egenkapital   NOK mill. 18 135 16 728 14 820
Egenkapitalandel   % 48,1 46,0 42,2
Netto rentebærende gjeld   NOK mill. 4 177 5 578 7 100
           
Lønnsomhet          
Driftsmargin EBITDA 3) % 6,1 6,0 6,2
Driftsmargin EBIT 4) % 3,6 4,1 4,2
Resultatmargin 5) % 3,2 3,9 3,9
Avkastning på anvendt kapital  6) % 13,1 14,5 14,6

 

  1. Driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper
  2. Årsresultat til majoritets interesser / gjennomsnitlig antall utestående aksjer
  3. EBITDA / Driftsinntekter
  4. Driftsresultat / Driftsinntekter
  5. Resultat før skatt / Driftsinntekter
  6. Resultat før finanskostnader /gjennomsnittlig egenkapital + rentebærende gjeld