Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Balanse

(Alle beløp er i 1000 kroner) Note 2016 2015 2014
         
EIENDELER        
         
Anleggsmidler        
Immaterielle eiendeler 7 4 895 355 4 904 827 4 760 143
Utsatt skattefordel 17 324 685 267 345 370 608
Varige driftsmidler 6 15 157 066 13 932 298 12 387 401
Investeringseiendom 6 621 181 655 102 1 368 677
Investeringer i tilknyttede selskaper 10 2 850 833 2 965 691 2 600 032
Investeringer i aksjer og andeler 16 93 444 91 740 161 261
Andre finansielle eiendeler 16 - - 5 662
Andre langsiktige fordringer 23 1 096 729 1 319 012 962 518
         
Sum anleggsmidler   25 039 293 24 136 015 22 616 302
         
Omløpsmidler        
Varebeholding   6 099 483 5 682 146 5 190 570
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 23 4 529 546 4 715 090 5 244 554
Andre finansielle eiendeler 16 6 621 65 722 63 961
Bankinnskudd og kontanter 16 707 409 505 027 399 629
         
Sum omløpsmidler   11 343 059 10 967 985 10 898 714
         
SUM EIENDELER   36 382 352 35 104 000 33 515 016
         
EGENKAPITAL OG GJELD        
         
Egenkapital        
Innskutt egenkapital 18 1 826 101 1 825 707 1 825 982
Opptjent egenkapital   14 650 304 12 748 583 10 937 299
Minoritetsinteresser   252 082 245 480 244 046
         
Sum egenkapital   16 728 487 14 819 771 13 007 327
         
Langsiktig gjeld        
Langsiktig gjeld 13 6 025 332 6 206 455 5 622 378
Andre finansielle forpliktelser 16 110 752 184 320 205 961
Pensjonsforpliktelser 11 481 089 437 963 430 972
Utsatt skatt 17 903 037 808 146 947 943
Sum langsiktig gjeld   7 520 210 7 636 884 7 207 254
         
Kortsiktig gjeld        
Leverandørgjeld    5 542 851 4 671 268 5 162 283
Annen kortsiktig gjeld 14 5 887 294 7 183 618 7 484 711
Betalbar skatt 17 683 498 676 938 589 848
Andre finansielle forpliktelser 16 20 013 115 521 63 594
Sum kortsiktig gjeld   12 133 656 12 647 345 13 300 435
         
Sum gjeld   19 653 865 20 284 229 20 507 689
         
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   36 382 352 35 104 000 33 515 016
         
NorgesGruppen