Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Balanse

(Alle beløp i 1000 kroner) Note 2015 2014 2013
EIENDELER        
Anleggsmidler        
Immaterielle eiendeler 7 4 904 827 4 760 143 4 813 265
Utsatt skattefordel 17 267 345 370 608 332 670
Varige driftsmidler 6 13 932 298 12 387 401 11 489 973
Investeringseiendom 6 655 102 1 368 677 1 178 795
Investeringer i tilknyttede selskaper 10 2 965 691 2 600 032 2 556 041
Investeringer i aksjer og andeler 16 91 740 161 261 65 084
Andre finansielle eiendeler 16 - 5 662 8 161
Andre langsiktige fordringer 23 1 319 012 962 518 725 336
Sum anleggsmidler   24 136 015 22 616 302 21 169 326
         
Omløpsmidler        
Varebeholding   5 682 146 5 190 570 4 765 721
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 23 4 715 090 5 244 554 4 566 992
Andre finansielle eiendeler 16 65 722 63 961 9 136
Bankinnskudd og kontanter 16 505 027 399 629 402 822
Sum omløpsmidler   10 967 985 10 898 714 9 744 671
         
SUM EIENDELER   35 104 000 33 515 016 30 913 997
         
EGENKAPITAL OG GJELD        
Egenkapital        
Innskutt egenkapital 18 1 825 707 1 825 982 1 822 517
Opptjent egenkapital   12 748 583 10 937 299 9 398 091
Minoritetsinteresser   245 480 244 046 234 510
Sum egenkapital   14 819 771 13 007 327 11 455 119
         
Langsiktig gjeld        
Langsiktig gjeld 13 6 206 455 5 622 378 4 929 135
Andre finansielle forpliktelser 16 184 320 205 961 99 692
Pensjonsforpliktelser 11 437 963 430 972 380 858
Utsatt skatt 17 808 146 947 943 875 542
Sum langsiktig gjeld   7 636 884 7 207 254 6 285 228
         
Kortsiktig gjeld        
Leverandørgjeld    4 671 268 5 162 283 4 337 947
Annen kortsiktig gjeld 14 7 183 618 7 484 711 8 279 430
Betalbar skatt 17 676 938 589 848 546 172
Andre finansielle forpliktelser 16 115 521 63 594 10 102
Sum kortsiktig gjeld   12 647 345 13 300 435 13 173 651
         
Sum gjeld   20 284 229 20 507 689 19 458 878
         
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   35 104 000 33 515 016 30 913 997
NorgesGruppen