Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Kontantstrømoppstilling

(Alle beløp er i 1000 kroner) Note 2016 2015 2014
         
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:        
         
Resultat før skattekostnad   3 164 316 3 000 767 2 616 400
Periodens betalte skatt 17 -676 776 -589 848 -546 172
Avskrivninger 6, 7 1 752 337 1 663 559 1 569 669
Nedskrivninger 6, 7 72 971 183 772 108 651
Verdijusteringer finansielle instrumenter   -5 750 13 810 -5 495
Pensjonskostnad uten kontanteffekt 11 17 456 13 385 6 713
Tap/gevinst ved salg av driftsmidler og finansielle eiendeler   -49 536 -165 551 6 304
Inntekt på investering i tilknyttede selskaper 10 -244 893 -288 598 -265 734
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 10 278 977 196 364 205 739
Endring i varer   -417 336 -491 577 -424 849
Endring i kundefordringer 23 -59 800 -70 964 -215 600
Endring i leverandørgjeld   871 583 -491 016 824 336
Endring i andre tidsavgrensningsposter   -103 357 690 562 -631 544
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   4 600 192 3 664 665 3 248 418
         
         
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:        
         
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler og investeringseiendom   251 451 1 105 584 165 045
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og investeringseiendom 6 -3 117 437 -3 434 597 -2 844 177
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler 7 -56 161 -328 773 -39 715
Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler   137 773 153 355 219 748
Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler   -107 101 -351 552 -247 100
Endring i lån til tilknyttede selskaper 23 232 062 -228 577 -178 949
Endring i andre langsiktige fordringer 23 -9 779 -127 918 -58 232
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -2 669 192 -3 212 478 -2 983 380
         
         
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:        
         
Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 13 6 189 517 5 512 000 2 185 000
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld 13 -6 275 902 -5 023 665 -1 151 773
Endring i kortsiktig gjeld 14 -1 029 946 -295 526 -1 002 229
Utbetaling ved kjøp av egne aksjer 18 -7 750 -15 850 -48 025
Utbetalinger av utbytte  18 -604 537 -523 748 -251 204
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   -1 728 618 -346 789 -268 231
         
Netto endring i bankinnskudd og kontanter   202 382 105 398 -3 193
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr. 01.01.   505 027 399 629 402 822
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr. 31.12.   707 409 505 027 399 629
         
NorgesGruppen