Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Kontantstrømoppstilling

(Alle beløp i 1000 kroner) Note 2015 2014 2013
         
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:        
Resultat før skattekostnad   3 000 767 2 616 400 2 405 061
Periodens betalte skatt 17 (589 848) (546 172) (555 427)
Avskrivninger 6, 7 1 663 559 1 569 669 1 430 103
Nedskrivninger 6, 7 183 772 108 651 195 297
Verdijusteringer finansielle instrumenter   13 810 (5 495) (12 497)
Pensjonskostnad uten kontanteffekt 11 13 385 6 713 (8 140)
Tap/gevinst ved salg av driftsmidler og finansielle eiendeler   (165 551) 6 304 (37 671)
Inntekt på investering i tilknyttede selskaper 10 (288 598) (265 734) (361 875)
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 10 196 364 205 739 143 273
Endring i varer   (491 577) (424 849) (351 973)
Endring i kundefordringer 23 (70 964) (215 600) (102 502)
Endring i leverandørgjeld   (491 016) 824 336 659 942
Endring i andre tidsavgrensningsposter   690 562 (631 544) (551 442)
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   3 664 665 3 248 418 2 852 149
         
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:        
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler og investeringseiendom   1 105 584 165 045 242 745
Innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler   - - 3 394
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og investeringseiendom 6 (3 434 597) (2 844 177) (2 598 012)
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler 7 (328 773) (39 715) (42 744)
Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler   153 355 219 748 370 416
Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler   (351 552) (247 100) (832 694)
Endring i lån til tilknyttede selskaper 23 (228 577) (178 949) (322 746)
Endring i andre langsiktige fordringer 23 (127 918) (58 232) (87 206)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (3 212 478) (2 983 380) (3 266 847)
         
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:        
Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 13 5 512 000 2 185 000 1 440 000
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld 13 (5 023 665) (1 151 773) (633 682)
Endring i kortsiktig gjeld 14 (295 526) (1 002 229) 13 753
Utbetaling ved kjøp av egne aksjer 18 (15 850) (48 025) (86 006)
Utbetalinger av utbytte  18 (523 748) (251 204) (450 569)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   (346 789) (268 231) 283 496
         
Netto endring i bankinnskudd og kontanter   105 398 (3 193) (131 202)
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr. 01.01.   399 629 402 822 534 024
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr. 31.12. 505 027 399 629 402 822
NorgesGruppen