Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Resultatregnskap

(Alle beløp i 1000 kroner) Note 2015 2014 2013
         
Salgsinntekter   72 746 151 68 508 293 64 592 266
Andre driftsinntekter 22 3 477 541 2 882 939 2 803 465
Sum driftsinntekter 4 76 223 692 71 391 232 67 395 730
         
Varekostnader   (56 162 847) (52 635 629) (49 610 047)
Lønnskostnader 5 (8 884 506) (8 363 340) (8 109 879)
Andre driftskostnader   (6 447 506) (6 034 835) (5 776 681)
Av- og nedskrivninger 6, 7 (1 847 331) (1 678 320) (1 625 400)
Inntekt på investering i tilknyttede selskaper 10 288 598 265 734 361 875
Sum driftskostnader   (73 053 593) (68 446 389) (64 760 133)
         
Driftsresultat   3 170 099 2 944 843 2 635 598
         
Finansinntekter 15 145 114 112 135 148 975
Finanskostnader 15 (314 446) (440 578) (379 512)
Netto finansresultat   (169 332) (328 442) (230 537)
         
Resultat før skattekostnad   3 000 767 2 616 400 2 405 061
         
Skattekostnad 17 (639 907) (686 094) (611 981)
         
ÅRSRESULTAT   2 360 860 1 930 306 1 793 080
         
Minoritetenes andel av årsresultatet   27 565 23 565 23 836
Majoritetenes andel av årsresultatet   2 333 295 1 906 741 1 769 244
         
Resultat pr. aksje /utvannet resultat pr. aksje (kroner) 19 59,58 48,89 45,46
NorgesGruppen