Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Resultatregnskap

(Alle beløp er i 1000 kroner) Note 2016 2015 2014
         
Salgsinntekter   76 867 992 72 746 151 68 508 293
Andre driftsinntekter 22 3 294 448 3 477 541 2 882 939
Sum driftsinntekter 4 80 162 440 76 223 692 71 391 232
         
Varekostnader   -58 596 019 -56 162 847 -52 635 629
Lønnskostnader 5 -9 854 756 -8 884 506 -8 363 340
Andre driftskostnader   -6 865 643 -6 447 506 -6 034 835
Av- og nedskrivninger 6, 7 -1 825 308 -1 847 331 -1 678 320
Inntekt på investering i tilknyttede selskaper 10 244 893 288 598 265 734
Sum driftskostnader   -76 896 834 -73 053 593 -68 446 389
         
Driftsresultat   3 265 606 3 170 099 2 944 843
         
Finansinntekter 15 183 723 145 114 112 135
Finanskostnader 15 -285 013 -314 446 -440 578
Netto finansresultat   -101 290 -169 332 -328 442
         
Resultat før skattekostnad   3 164 316 3 000 767 2 616 400
         
Skattekostnad 17 -699 430 -639 907 -686 094
         
ÅRSRESULTAT   2 464 887 2 360 860 1 930 306
         
Minoritetenes andel av årsresultatet   25 319 27 565 23 565
Majoritetenes andel av årsresultatet   2 439 568 2 333 295 1 906 741
         
Resultat pr. aksje /utvannet resultat pr. aksje (kroner) 19 62,29 59,58 48,89
         
NorgesGruppen