Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Totalresultatoppstilling

(Alle beløp er i 1000 kroner) Note 2016 2015 2014
         
ÅRSRESULTAT   2 464 887 2 360 860 1 930 306
         
Utvidet resultat        
Utvidede resultatposter som ikke kan bli reklassifisert over resultatet      
Aktuarmessige gevinster og tap på pensjonsordninger 11 -25 669 6 394 -43 401
Andre utvidede resultatposter 24 -805 2 132 -2 067
         
Utvidede resultatposter som kan bli reklassifisert over resultatet        
Sikring 12 118 965 -32 966 -122 115
Omregningsdifferanser valuta   -36 913 35 107 57 608
Egenkapitaleffekt fra tilknyttede selskaper   -16 336 -26 478 -13 097
Skatt på utvidede resultatposter 17 -22 324 6 993 44 204
         
Periodens utvidede resultat   16 918 -8 818 -78 868
         
Totalresultat for perioden   2 481 805 2 352 042 1 851 438
         
Minoritetenes andel av totalresultatet   19 739 16 022 25 731
Majoritetenes andel av totalresultatet   2 462 066 2 336 020 1 825 707
         
NorgesGruppen