Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Totalresultatoppstilling

(Alle beløp i 1000 kroner) Note 2015 2014 2013
         
ÅRSRESULTAT   2 360 860 1 930 306 1 793 080
         
Utvidet resultat        
Utvidede resultatposter som ikke kan bli reklassifisert over resultatet        
Aktuarmessige gevinster og tap på pensjonsordninger 11 6 394 (43 401) (35 650)
Andre utvidede resultatposter 24 (24 345) (15 164) (42 415)
         
Utvidede resultatposter som kan bli reklassifisert over resultatet        
Sikring 12 (32 966) (122 115) 38 710
Omregningsdifferanser valuta   35 107 57 608 17 250
         
Skatt på utvidede resultatposter 17 6 993 44 204 -492
         
Periodens utvidede resultat   (8 818) (78 868) (22 597)
         
Totalresultat for perioden   2 352 042 1 851 438 1 770 483
         
Minoritetenes andel av totalresultatet   16 022 25 731 28 967
Majoritetenes andel av totalresultatet   2 336 020 1 825 707 1 741 516
NorgesGruppen