Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Årsresultater 2015: Stabil finansiell utvikling

2015 gav god økning i driftsinntektene for alle virksomhetsområdene, sammenlignet med året før. Stadig flere forbrukere handler i NorgesGruppens butikker, et marked preget av sterkt prispress.

Spesielt KIWI har økt sin omsetning både i nye og eksisterende butikker. Overtagelse av tidligere ICA-butikker har også bidratt positivt til omsetningsutviklingen. ASKO kan vise til gode resultater og økte salgsinntekter i 2015, primært på grunn av volumvekst og nye varegrupper. NorgesGruppen-konsernet hadde i 2015 en økning i driftsinntektene på 6,8 prosent sammenlignet med 2014, med totale driftsinntekter på 76 224 MNOK.

Tilfredsstillende resultatutvikling
Flere engangshendelser bidrar til et sterkt driftsresultat i 2015, deriblant salg av fire kjøpesentre til Scala Retail Property AS. God økning i driftsinntektene gir bedret driftsresultat sammenlignet med forrige år. Konsernets driftsresultat for 2015 ble 3 170 MNOK. For 2014 var driftsresultatet 2 945 MNOK.

Driftsmarginen for 2015 er på 4,2 prosent (4,1 prosent i 2014). EBITDA-marginen er på 6,2 prosent sammenlignet med 6,1 prosent for 2014. EBITDA, definert som driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper, endte på 4 729 MNOK.  Dette er en økning på 372 MNOK fra 2014.

2015 er et år som er preget av sterk priskonkurranse i markedet. Justert for engangshendelser er EBITDA-marginen 5,75 prosent, en nedgang sammenlignet med året før (6,05 prosent i 2014). EBITDA justert for engangshendelser er på 4 371 MNOK, en økning på 52 MNOK fra 2014.

Resultat før skatt i 2015 er på 3 001 MNOK og resultat etter skatt ble 2 361 MNOK. Av dette utgjør majoritetenes andel av årsresultatet 2 333 MNOK.

Store investeringer i drift og anlegg
NorgesGruppen har også i 2015 foretatt vesentlige investeringer. Det investeres kontinuerlig i effektivisering av verdikjeden, blant annet kjølelager, mer miljøvennlige butikker og lastebiler, nye og mer effektive bestillingssystemer og emballasjeforbedringer.

Store investeringer i anleggsmidler gjenspeiles i totalkapitalen på 35 104 MNOK, en økning på 1 589 MNOK fra forrige år. Totalkapitalen viser økning i varelager og kortsiktige fordringer som følge av økte salgsinntekter.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er på 3 212 MNOK sammenlignet med 2 983 MNOK i 2014.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2015 var på 3 665 MNOK, sammenlignet med 3 248 MNOK i 2014. Dette er i hovedsak EBITDA fratrukket betalt skatt og endring i arbeidskapital og andre tidsavgrensningsposter.

Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter endte på minus 347 MNOK. Justert for utbetalt utbytte i 2015 er kontantstrøm fra finansaktiviteter pluss 177 MNOK som følge av lavere netto rentebærende gjeld.

Et solid konsern
Konsernets egenkapital anses å være solid med en god likviditetsreserve.  Netto rentebærende gjeld er redusert med 209 MNOK til 7 100 MNOK pr. 31.12.2015 og ubenyttede trekkfasiliteter utgjør 5 283 MNOK. Til tross for store investeringer de senere årene, viser utviklingen i andelen av rentebærende gjeld en nedadgående tendens i forhold til egenkapitalen.

Egenkapitalandelen på 42,2 prosent er vurdert å være tilfredsstillende i forhold til konsernets virksomhet og risikoeksponering. Høyt investeringsnivå påvirker ikke egenkapitalandelen i nevneverdig grad. Balansen pr. 31.12.2015 viser en egenkapital for konsernet på 14 820 MNOK.

Se årsregnskapet i sin helhet under Årsregnskap Konsern

Klikk her for å lese mer om hvorfor matvarer koster det de gjør.

Avkastning på anvendt kapital (Roce)

NorgesGruppen