Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Finansiell utvikling

Dagligvarevirksomheten NorgesGruppen gjør det bra i den sterke markedskonkurransen. KIWI, MENY, SPAR og Joker, leverer god sammenlignbar vekst første halvår 2016.

I tillegg til høy organisk vekst har tilgang til nye butikker, blant annet tidligere ICA-butikker, bidratt til omsetningsrekord for flere kjeder.

NorgesGruppen hadde 1. halvår 2016 totale driftsinntekter på 38 627 MNOK, mot 35 978 MNOK første halvår 2015. Totale driftsinntekter for virksomhetsområdene økte med 7,4 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

Totale driftsinntekter for forretningsområdet Detalj viser en økning på 14,1 prosent til 24 227 MNOK første halvår 2016. Lavprisaktøren KIWI leverer spesielt sterk sammenlignbar vekst i omsetning for både nye og eksisterende butikker.

Virksomhetsområdet Engros har også god utvikling så langt i 2016. ASKO kan vise til økte salgsinntekter som følge av volumvekst og nye varegrupper. Fra april 2016 overtok ASKO grossistdistribusjonen av øl og mineralvann for Hansa Borg, i tillegg til eksisterende leverandører som Coca-Cola, Aass Bryggerier og Mack Bryggerier. Totale driftsinntekter for Engros økte med 8,2 prosent til 28 738 MNOK.

Totale driftsinntekter for forretningsområdet Eiendom, som også inkluderer interne inntekter, ble redusert til 253 MNOK første halvår mot 400 MNOK første halvår 2015. Salg av eiendom i 2015 forklarer nedgangen.

Forretningsområdet Merkevare består av hel- og deleide produksjonsselskaper og innkjøp av egne merkevarer. Totale driftsinntekter for forretningsområdet, som inkluderer salg til andre virksomheter i konsernet, økte 7,1 prosent til 4 718 MNOK i 2015. Konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet har ført til en betydelig høyere vekst for Unil gjennom økt etterspørsel etter prisgunstige alternativer.

Press på marginer
God økning i driftsinntektene bidrar til et godt driftsresultat første halvår 2016 på 1 435 MNOK. Konsernets driftsresultat første halvår 2015 var til sammenligning på 1 415 MNOK, da salg av virksomhet bidro til resultatet.  

Driftsmarginen første halvår 2016 er på 3,7 prosent, sammenlignet med 3,9 prosent for første halvår 2015. Dagligvarebransjen er generelt sett preget av lave marginer mens omsetningen er høy. Den sterke priskonkurransen i dagligvaremarkedet bidrar til lav driftsmargin første halvår 2016.

EBITDA-marginen er på 5,8 prosent mot 6,0 prosent for første halvår 2015. Justert for engangshendelser er EBITDA-marginen 5,7 prosent for første halvår 2016 og 5,6 prosent for første halvår 2015. Vårt mål er en EBITDA-margin på 6,0 prosent.

EBITDA, som viser driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper, er på 2 241 MNOK. Det er en økning på 3,4 prosent fra samme periode i fjor. EBITDA justert for engangshendelser er på 2 206 MNOK, en økning på 199 MNOK fra 2015.

Resultat før skatt er på 1 339 MNOK, opp 3,2 prosent fra første halvår i fjor. Resultat etter skatt viser 1 004 MNOK, opp 6,4 prosent fra første halvår 2015.

Avkastning på anvendt kapital er på 14,4 prosent, sammenlignet med 14,6 prosent ved årsskiftet. Bedre utnyttelse av distribusjonslagre er en av årsakene til god avkastning. Avkastningen på anvendt kapital for detaljvirksomheten er imidlertid nedadgående, blant annet på grunn av prispress i markedet og høyere kostnader ved etablering av butikker.

Vesentlige investeringer i drift og anlegg
NorgesGruppens virksomhet krever store løpende investeringer årlig for å sikre lønnsomheten i et langsiktig perspektiv. Store investeringer i anleggsmidler gjenspeiles i totalkapitalen på 35 500 MNOK. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var første halvår på minus 1 239 MNOK, mot minus 881 MNOK i samme periode i fjor. Endringen skyldes i stor grad at konsernet solgte flere eiendommer i 2015.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1. halvår 2016 var på 1 963 MNOK, mot 1 594 MNOK samme periode i fjor. Dette er i hovedsak EBITDA fratrukket betalt skatt og endring i arbeidskapital samt andre tidsavgrensningsposter.

Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter er på minus 934 MNOK, sammenlignet med 827 MNOK første halvår 2015. Det er i perioden utbetalt 587 MNOK i utbytte til aksjonærene.

Et solid konsern
Konsernets egenkapital og likviditetssituasjon anses å være god. Egenkapitalandelen er på 42,8 prosent, sammenlignet med 42,2 prosent ved årsskiftet. Netto rentebærende gjeld er på 7 174 MNOK, ned 328 MNOK fra første halvår 2015.  Til tross for store investeringer de senere årene, viser utviklingen i andelen av rentebærende gjeld en nedadgående tendens i forhold til egenkapitalen.

Egenkapitalandelen er vurdert å være tilfredsstillende i forhold til konsernets virksomhet og risikoeksponering.

Klikk her for å lese resultatrapporten for første halvår 2016

Klikk her for å lese om utviklingen for årsresultatene 2015

Fordeling av salgsinntekter

NorgesGruppen