Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Finansiell utvikling

Regnskapet for NorgesGruppen omfatter vår egeneide virksomhet, herunder 819 butikker per 31.12.2016.

Stabile marginer og økt omsetning
NorgesGruppen hadde i 2016 driftsinntekter på 80 162 MNOK, mot 76 224 MNOK i 2015. Veksten skyldes at butikkene til NorgesGruppen gjør det bra i konkurransen om dagligvarekundene. Flere kunder velger våre kjeder og hver handel øker. Det er spesielt lavprisaktøren KIWI som leverer sterk sammenlignbar vekst i salgsinntekter.

EBITDA-marginen er på 6,0 prosent i 2016 mot 6,2 prosent i 2015. Driftsmarginen i 2016 er på 4,1 prosent, sammenlignet med 4,2 prosent i 2015.

Produktivitetsøkning gir konkurransedyktige matvarepriser
Driftsresultatet i 2016 var på 3 266 MNOK. Konsernets driftsresultat i 2015 var til sammenligning på 3 170 MNOK. Produktivitetsøkning og mer effektiv drift i forretningsområdene har bidratt til god resultatvikling totalt sett og til å bremse prisveksten på mat og drikke.

EBITDA, som viser driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper, er på 4 846 MNOK. Det er en økning på 2,5 prosent fra samme periode i fjor.

Resultat før skatt er på 3 164 MNOK. Resultat etter skatt viser 2 465 MNOK, sammenlignet med 2 361 MNOK i 2015.

Varekostnaden utgjør i snitt om lag tre firedeler av prisen kundene betaler for en vare. Lønninger til butikkansatte er nest største post, fulgt av transport, husleie, strøm og andre driftskostnader. Resultatet NorgesGruppen sitter igjen med etter skatt utgjør 3,1 prosent av driftsinntektene.

Store investeringer årlig
NorgesGruppen investerer betydelige summer i en mer effektiv verdikjede, bedre butikker, det grønne skiftet og i en fremtid som krever flere digitale løsninger. Store investeringer i anleggsmidler gjenspeiles i totalkapitalen på 36 382 MNOK, en økning på 1 278 MNOK fra året før.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var i 2016 på -2 669 MNOK, mot -3 212 MNOK året før.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på 4 600 MNOK i 2016, mot 3 665 MNOK samme periode i fjor. Dette er i hovedsak EBITDA fratrukket betalt skatt og endring i arbeidskapital samt andre tidsavgrensningsposter.

Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter er på -1 728 MNOK, sammenlignet med -347 året før. Det er i perioden utbetalt 587 MNOK i utbytte til aksjonærene i morselskapet.

Avkastningen på anvendt kapital er på 14,5 prosent, sammenlignet med 14,6 prosent i 2015. NorgesGruppen har hatt god avkastning av investeringer i den operative virksomheten over flere år.

Et solid konsern
Konsernets egenkapital anses å være solid med en god likviditetsreserve. Netto rentebærende gjeld er redusert med 1 522 MNOK til 5 578 MNOK pr. 31.12.2016 og ubenyttede trekkfasiliteter utgjør 5 714 MNOK. Til tross for store investeringer de senere årene, er andelen rentebærende gjeld nedadgående.

Egenkapitalandelen på 46 prosent er tilfredsstillende i forhold til konsernets virksomhet og risikoeksponering. Balansen pr. 31.12.2016 viser en egenkapital for konsernet på 16 728 MNOK.

 Fordeling av salgsinntekter

NorgesGruppen