Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Konsernfunksjoner og fellestjenester

NorgesGruppens konsernfunksjoner og fellestjenester er ressurs- og samarbeidspartnere for de operative selskapene i konsernet og for kjøpmannseid virksomhet tilknyttet våre kjeder.

Hensikten med konsernfunksjonene er å samle kompetanse som skal bidra med nødvendig spesialkunnskap på sine felt, mens fellesfunksjonene i tillegg skal tilby masseproduserte, standardiserte tjenester og forvaltning av løsninger på tvers av konsernet.

Kategori/Innkjøp og Kvalitet
Avdelingene Kategori/Innkjøp og Kvalitet har ansvaret for innkjøpsavtaler, matsikkerhet, produktkvalitet og etisk handel. Avdelingen skal, gjennom årlige forhandlinger og løpende overvåking av markedet, garantere og levere landets beste innkjøpsbetingelser. Deres aller viktigste oppgave er å velge det til en hver tid riktige varesortimentet for hver enkelt kjede. Avdelingen har høyt kvalifiserte kategori- og analyseressurser som sikrer optimale beslutninger i de enkelte prosesser. Sammen med leverandørene blir det gjennomført en rekke prosjekter innenfor kategoriutvikling og optimalisering av sortiment. 

Unil
Unil AS er ansvarlig for import, utvikling, innkjøp og markedsfø­ring av produkter under NorgesGruppens egne merker og har en portefølje på over 2 500 produkter. Merkene selges til både dagligvare- og storhusholdningssektoren (bensinstasjoner, kiosker, gatekjøkken, restauranter, kantine og hoteller). Unil har produkter innen både mat- og non-food-kategoriene og fører sterke merker som blant annet First Price, Eldorado, Folkets, Unik, Fiskemannen og Jacobs Utvalgte i vår portefølje. Filosofien bak våre egne varemerker er enkel; du får samme eller bedre kvalitet enn tilsvarende merkevarer til lavere pris. Unil tilbyr et bredt spenn i lavpris-, kvalitets-, fairtrade- og premiumvarer. Du finner dagligvareprodukter i NorgesGruppens egne butikker: MENY, KIWI, SPAR, Joker, Jacobs og Nærbutikken.

Konsernanskaffelser
NorgesGruppen KonsernAnskaffelser forestår forhandlinger og inngår innkjøpsavtaler for vare- og tjenesteområder der konsernet med tilknyttede virksomheter selv er sluttbruker. Selskapet fokuserer på besparelser gjennom konsernbaserte rammeavtaler innenfor kjøp av driftsrelaterte varer og tjenester. De bidrar videre til å sikre NorgesGruppen et konkurransefortrinn når det gjelder innkjøp på områder som butikkinnredning og utstyr, media, strøm, emballasje, IKT, profilering, avfallshåndtering, bemanningsløsninger og forsikring. 

Verdiøkende tjenester
Avdeling Verdiøkende tjenester har ansvaret for betalings- og id-tjenester og -løsninger tilknyttet våre kjeder. Avdelingen drifter også blant annet flere ulike kortkonsepter rettet
mot både forbrukere og bedrifter; som for eksempel Trumf Visa, gavekort og bedriftskort, samt andre verdiøkende tjenester, som for eksempel Post i butikk, pakkeutlevering, spill og tipping. 

Sylinder
Sylinder er et rådgivnings- og analyseselskap som tilbyr sine tjenester til andre selskaper i konsernet. Selskapet fungerer som en del av NorgesGruppen Detalj AS og leverer tjenester innenfor områdene CRM (herunder utvikling og utnyttelse av Trumfkonseptet), digitale kanaler og analyse- og beslutningsstøtte levert til beslutningstakere i konsernet. Det er særskilt innenfor området forbrukeratferd at Sylinder skal bidra til å gi NorgesGruppen et konkurransefortrinn.

NorgesGruppen Data
NorgesGruppen Data leverer konsernets samlede IT-tjenester, med utvikling og drift av forretningsteknologi til virksomhetene. Dette inkluderer løsninger og tjenester som leveres gjennom eksterne underleverandører. Visjonen er å levere løsninger som sikrer vinnere, og selskapet spiller gjennom dette en viktig rolle i å sikre effektive prosesser, innovasjon og forretningsutvikling. I tillegg bidrar løsningene fra NorgesGruppen Data til god styring og internkontroll i konsernet. 

Kommunikasjon og samfunnskontakt
Konsernstab for kommunikasjon og samfunnskontakt håndterer selskapets interne og eksterne kommunikasjon. Pressehåndtering, omdømmestrategi, næringspolitikk, myndighetskontakt, samfunnsstøtte og sponsing er noen av hovedoppgavene.

HR
NorgesGruppen HR-Tjenester AS leverer et bredt spekter av HR-relaterte tjenester til store deler av NorgesGruppen inklusive kjøpmannseid virksomhet. Selskapets kjerneområder er lønnsproduksjon inklusiv rapportering, personaladministrasjon, rekruttering, læring og funksjonell forvaltning av konsernets HR og -lønnssystemer.

Regnskap
NorgesGruppen Regnskap tilbyr regnskapstjenester til selskap som er tilknyttet NorgesGruppen. Selskapet legger vekt på teknologiutnyttelse, automatisering og prosessutvikling for å bidra til lave kostnader og god informasjon med stor nytteverdi for sine kunder. 

Økonomi og Finans
Økonomiavdeling konsern er ansvarlig for utarbeidelsen av konsernregnskapet og følger opp den løpende rapporteringen fra de ulike forretningsområdene. Avdelingen fastsetter og følger opp konsernets regnskapsprinsipper. I tillegg har avdelingen en sentral rolle i støtte ut mot forretningsområdene i forbindelse med kjøp og salg av virksomhet, og faglig bistand innen blant annet skatt og merverdiavgift. 

Internbanken er konsernets sentrale finansfunksjon med ansvar for oppfølgingen av fastsatt finansiell policy. Internbanken har operativt totalansvar for all finansiering eksternt og internt i konsernet, likviditetsstyring og finansiell risikostyring. Avdelingen er ansvarlig for oppfølging av konsernets bankforbindelser, for til enhver tid å sikre mest mulig hensiktsmessig bruk av finansielle løsninger og produkter i konsernet.

NorgesGruppen Avregning forestår beregning, innkreving og fordeling av de bonuser og rabatter som butikker tilknyttet NorgesGruppen skal ha. I dette arbeidet inngår oppfølging av butikkregisteret. Fakturering mellom NorgesGruppen og butikker som ikke er knyttet til varesalg avregnes gjennom denne avdelingen.

NorgesGruppen