Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Et miljøvennlig Norge

Klimautfordringene krever felles og koordinert innsats om vi skal unngå uopprettelig skade på miljøet eller dramatiske endringer i levevilkårene for oss og fremtidige generasjoner. Årsaken til den globale oppvarmingen ligger i utslipp av klimagasser. For NorgesGruppen er det å bidra til å kutte utslippene en naturlig og viktig del av samfunnsrollen.

Hva vil vi?
NorgesGruppen har som langsiktig ambisjon å bli klimanøytral. Det er en ambisjon vi ikke klarer å nå ved kun å redusere og effektivisere konsernets forbruk av energi og ressurser. Derfor skal NorgesGruppen i økende grad satse på fornybar energiproduksjon. I tillegg ønsker vi å påvirke verdikjeden i en miljøriktig retning ved å etablere kretsløp.

Eksempler på slike kretsløp er:
• Høy grad av utsortering og kildesortering av eget plastavfall samt utnyttelse av gjenvunnet plast som råstoff i bæreposene.
• Høy andel av utsortert matavfall til biogassproduksjon samt mål om å benytte biler som kan utnytte denne biogassen som drivstoff.

Hva gjør vi?
I 2015 hadde NorgesGruppens kjernevirksomhet et klimagassutslipp tilsvarende ca. 277 000 tonn CO2. Vi arbeider målrettet med tiltak for å redusere og kompensere for disse utslippene. KIWI, Spar, Eurospar, Joker og Meny etablerte i 2015 verifiserte klimaregnskap for å effektivt kunne styre mot og måle ambisjonen. ASKO vil etablere verifiserte klimaregnskap i løpet av 2016. De største utslippene av klimagasser fra NorgesGruppen stammer fra transportaktiviteter, HFK-lekkasjer, strømforbruk og avfall. NorgesGruppen har siden 2008 hatt konkrete mål knyttet til disse fire innsatsområdene. Målene er styrende for miljøarbeidet i selskapets enheter. Inntil NorgesGruppen har nådd miljøambisjonen - bærekraftig og klimanøytral– skal vi gjennomføre miljøinvesteringer som minimum tilsvarer kvotekostnaden for våre klimautslipp.

Hva har vi fått til?
NorgesGruppen reduserte sine utslipp på samtlige innsatsområder i 2015, men vi ligger noe bak målene som er satt for 2020. Resultatene på hvert enkelt område er presentert på neste side. I 2015 gjennomførte vi flere miljøpiloter for å teste og utvikle fremtidens miljøløsninger for butikker og lagre. KIWIs andre miljøbutikk, KIWI Fjeldset, ble bygget både med tanke på energibesparelser og med bruk av fornybare materialer med lavt klimagassutslipp. ASKO fortsatte testingen av ulike biodrivstoff, deriblant bioetanol, biogass og HVO (biodiesel fra slakteavfall). ASKO har nå også bestilt tre elektriske lastebiler som skal settes i drift og testes fra 2016. Manglende biogassanlegg på Vestlandet, Nord-Vestlandet og i Nord-Norge har gjort det utfordrende å benytte matavfall i disse områdene til biogassproduksjon. NorgesGruppen tester nå bruk av ledig returtransport for å bringe dette matavfallet til biogassproduksjon eller til dyrefôr.

NorgesGruppen