Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Et mangfoldig Norge

Vi utgjør en forskjell.

NorgesGruppen ønsker gjennom sitt mangfold av selskaper og stillingstyper å være en trygg arbeidsplass hvor medarbeiderne presterer, trives og utvikler seg i et godt samspill med sine ledere. Vi skal opptre som en profesjonell og ryddig arbeidsgiver, og legge til rette for at ledere og medarbeidere skaper et godt og inkluderende arbeidsmiljø. I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for et godt læringsmiljø, kompetanseheving og utviklingsmuligheter innenfor den enkelte enhet, men også faglig samspill og mobilitet på tvers av konsernet.

Året oppsummert
Gjennom 2016 har vi rettet mer oppmerksomhet mot hvordan NorgesGruppen gjennom sitt store antall arbeidsplasser og behov for arbeidskraft kan være en læringsarena og bidra til integrering av mennesker som av ulike grunner står utenfor det ordinære arbeidslivet. Forankring og kvalifisering av ledere for å håndtere dette ansvaret er blitt en del av selskapenes lederprogrammer. 

Les om palestinske Osama Alnobani (36) og Rania Alyousef (33) som to ganger har måttet flykte fra alt de eier og har. Nå har de slått rot i Drammen. Her har de funnet trygghet og et godt liv med jobb, hus og venner for seg og de tre døtrene.

Målet er å skape gjensidig utbytte og kvalifisert arbeidskraft, uansett om lærling- eller praksisperioden for kandidaten fører til fast ansettelse hos oss eller veien går videre. 
Vi har satt ambisiøse mål, og selv om arbeidet er i en tidlig fase, er vi godt fornøyd med status for 2016. Forretningsområdene våre kan vise til mange vellykkede initiativ og eksempler på hvordan god integrering og oppfølging bidrar til jobbmestring, sosialisering og stolthet, enten det gjelder praksis som fører til gode norskferdigheter, eller skolering i arbeidsoppgaver. 

I dette arbeidet tar eksempelvis ASKO et bransjeansvar for skolering til sjåførfaget og MENY til butikkslakter- eller sjømatfaget. Kjedene og andre deler av konsernet dekker også salgs- og servicefaget. På neste side deler vi flere eksempler fra engros- og detaljvirksomheten. 

Veien videre
De neste årene tar vi sikte på å øke antallet lærlinger og arbeidspraksiskandidater
betydelig, i tråd med målene beskrevet på forrige side. Intern promotering og
gode kvalifiseringsprosesser vil bli viktig i dette arbeidet. Innsatsen er spesielt
konsentrert om detaljområdet, med både egeneide og kjøpmannseide butikker, og
integreringsperspektivet vil fortsatt stå sentralt. 

Etter grundige vurderinger etablerte vi i 2016 en likeverdig gruppelivsforsikring for
alle ansattgrupperinger i konsernet. Fra og med 2017 har vi i tillegg gjort lovpålagte
tilpasninger av ordningene for alders- og uførepensjon, også dette en likeverdig
ordning. Pensjonsordningen har høyere innskuddssatser enn lovens minstekrav
og legger dessuten til rette for sparing fra første krone. Det er spesielt viktig for alle som jobber deltid hos oss. Vi mener at fordelene ved denne type ordninger vil styrke NorgesGruppens attraktivitet som arbeidsgiver.

Mer informasjon finnes i bærekraftsrapporten 

NorgesGruppen