Rapporteringsplikt og utbetaling

Rapporteringsplikt

For å sørge for tilfredsstillende rapportering av prosjektene er det krav om en årlig rapportering som svarer ut følgende:

  • Prosjektstatus (hvor lang er prosjektet kommet)
  • Hva er de viktigste resultatene fra prosjektet per i dag?
  • Har prosjektet gitt resultatet, kunnskap eller erfaring som ikke var forventet?
  • Har det vært nødvending å gjøre endringer i prosjektet siden søknaden og/eller forrige rapportering, og hvorfor?
  • Legge ved regnskap og eventuell tidsbruk per deltaker
  • Eventuell dokumentasjon på ekstern synliggjøring

Ved prosjekter som løper over en lengre periode kan prosjekthaver delrapportere årlig, med sluttrapportering ved endt prosjekt.

Utbetaling

Tildelte midler utbetales 50 % ved prosjektets oppstart og 50 % ved endt prosjekt. 

Dersom tilskuddsmottaker ikke har brukt midlene i samsvar med forutsetningene, har brutt de etiske retningslinjene og/eller revisorbekreftet regnskap fraviker vesentlig fra sluttrapportens foreløpige regnskap, kan deler eller hele beløpet kreves tilbakebetalt.