Dyrevelferd

Dyrevelferd i NorgesGruppen

På denne siden kan du lese mer om hvordan vi samarbeider med leverandører for å sikre at produktene i våre butikker kommer fra dyr som behandles bra.

Policy for dyrevelferd

NorgesGruppen skal bidra til å sikre at nasjonale krav innen dyrevelferd følges. Dette gjelder for alle produkter vi selger - både det vi kjøper i Norge, og det vi importerer. Vi ønsker å være en pådriver, og derfor forplikter vi oss til å jobbe med kontinuerlig forbedret dyrevelferd i tett samarbeid med leverandører og primærprodusenter. Vår ambisjon er å gi våre kunder trygghet for at alle produkter av egg, kjøtt og meierivarer i NorgesGruppens sortiment er basert på produksjon med god dyrevelferd, og ha de beste konseptene for de som ønsker mer.

Les vår policy for dyrevelferd her

"Våre kunder og forbrukere skal være trygge på at melk, kjøtt og egg, som brukes i produktene vi selger i Norgesgruppens butikker, kommer fra dyr som behandles godt."

Gunvor Dingstad – Direktør Kvalitet og bærekraftige verdikjeder i NorgesGruppen

Tett oppfølging av svineprodusenter

NorgesGruppen samarbeider tett med våre svineleverandører og deres dyktige bønder, med mål om ytterligere forbedring i dyrevelferden. 1. januar 2019 ble det etablert et dyrevelferdsprogram, "Helsegrissystemet" for svin, som blant annet omfatter kompetanseheving og jevnlige kontroller. Helsegrissystemet er et dokumentasjons- og oppfølgingssystem for helse, velferd og hygiene i alle norske svinebesetninger. Det har vært viktig for NorgesGruppen å være en konstruktiv samarbeidspartner for leverandører og produsenter, og at vi videreformidler kundenes ønsker og krav om god dyrevelferd.

Helsegrissystemet består blant annet i:

  • Veterinærbesøk i alle norske svinebesetninger én til tre ganger årlig, avhengig av besetningstype og -størrelse
  • Etablerte verktøy for å identifisere besetninger som trenger ekstra oppfølging, blant annet basert på slaktestatistikk og utvidete helseregistreringer 
  • Dokumenterte forbedringstiltak og oppfølging ved behov
  • Faglig rådgivning og målrettede kompetansehevingstiltak 
  • Sanksjonsmuligheter mot produsenter hvis ikke dyrevelferden er ivaretatt. Utelukke produsenter som ikke ivaretar dyrevelferd på en god måte 


Egg fra frittgående høner i NorgesGruppens butikker

I 2017 besluttet NorgesGruppen å kun selge egg fra frittgående høner innen utgangen av 2019. Det selges over 300 millioner egg i året i NorgesGruppens kjeder MENY, KIWI, SPAR og Joker. I 2017 kom 30 prosent av disse fra burhøner, og markedet var i rask endring mot egg fra frittgående høner. Det var derfor viktig for NorgesGruppen å sørge for et sortiment som er i takt med forbrukernes ønsker.

Frittgående høner har bedre plass, kan bevege seg fritt omkring, lete etter fôr i strøet og vagle seg i høyden. De har med andre ord større frihet til det som er naturlig adferd for høner. 

UNIL, selskapet som produserer NorgesGruppens egne merkevarer, har for øvrig også mål om å fase ut bruken av egg fra burhøns som en ingrediens innen 2025.


Veterinær ansatt i UNIL – NorgesGruppens egne merkevarer

UNIL, selskapet for NorgesGruppens egne merkevarer (blant annet Eldorado, Jacobs utvalgte og First Price), jobber med en stor og kompleks leverandørkjede, både i Norge og internasjonalt. For å kunne jobbe for god dyrevelferd i vår verdikjede må vi ha oversikt over ulike risikoforhold. I 2019 ble det ansatt en veterinær i UNIL med dyreveferd som ansvarsområde. Arbeidet med å kartlegge risiko knyttet til dyrevelferd i land vi handler fra og på leverandørnivå, ble intensivert. Typiske risikoområder for dårlig dyrevelferd er transport av dyr til slakteri, stort forbruk av antibiotika og hvordan dyrene oppstalles. Gjennom samarbeid med leverandører skal vi sikre god dyrevelferd i henhold til våre krav.

Kylling og fjørfe for de som ønsker mer: Lerstang

I 2016 utviklet MENY sammen med kyllingprodusenten Gårdsand en helt ny saktevoksende og naturlig kyllingrase i Norge, Lerstangkylling. Dette er en saktevoksende rase; Ranger Gold. Den vokser i sitt naturlige tempo og lever dobbelt så lenge som konvensjonell kylling. De fleste kyllinger som selges i norske dagligvarekjeder i dag er ulike varianter av rasen Ross, en rase som er avlet frem for å oppnå riktig slaktevekt på kort tid. 11 bønder i Vestfold driver med Lerstangkylling. Kyllingene har naturlig lys i husene, tilgang til vinterhage og ekstra miljøberikelser som vagler, kasser, torv osv. Les mer her.

 

Kylling og fjørfe for de som ønsker mer: KyllingGården

Kylling fra KyllingGården, som er MENY sitt eget merke, har 15 prosent mer plass enn bransjestandarden i Norge. I tillegg til narasinfritt fôr, har kyllingene fått bedre plass og elementer i kyllinghusene som bidrar til økt aktivitet og trivsel. De har kasser som gir hvileplass og flisballer som stimulerer kyllingens søke- og hakketrang. De har også fått torvhauger slik at de kan strøbade. Kort og godt; et mer naturlig miljø for kyllingen å vokse opp i. Les mer her.

Eksempler på produkter med ekstra dyrevelferdstiltak i sin produksjon
- Svinekjøtt fra Grøstad gris finner du hos MENY, og noen SPAR og Joker
- Kylling fra Hovelsrud finner du hos KIWI 
Les også om Dyrevernmerket fra Dyrevernalliansen her . 

 

Prosjekt for bedre dyrevelferd i Namibia

Unil, selskapet som er ansvarlig for NorgesGruppens egne merkevarer, importerer i dag storfekjøtt fra Namibia og er en viktig aktør for å kunne påvirke en bærekraftig eksport av storfekjøtt fra Namibia til Norge. I 2016 innledet Unil et prosjekt sammen med stiftelsen Meatco Foundation, med formål å forbedre leve- og handelsvilkårene for småbønder av storfe i Namibia, samt bedre dyrevelferden. I korte trekk har bedre dyrevelferd handlet om at buskap nå forflytter seg mindre for å få nødvendig vanntilgang og beitemark. Buskapen har også blitt mer robust som følge av stabil vanntilførsel.

Rapportering dyrevelferd

Hele verdikjeden for mat er avhengig av godt samarbeid for å drive positive endringer innen dyrevelferd. God dyrevelferd oppnås gjennom langsiktig arbeid av bøndene og deres organisasjoner, godt avlsarbeid og dyrevelferdslovgivingen. Vår rapportering må forstås i denne sammenheng. Det hender derfor at vi rapporterer på dyrevelferdsparametere utenfor vår direkte påvirkning. Vi rapporterer på utvikling innen ulike områder, men sentralt er Business Benchmark for Farm Animal Welfare-metodikken. Denne ble lansert for første gang i Norge i 2021, med støtte fra både bransjen og dyrevernorganisasjoner.

De senere årene har kunnskapen om dyrevelferd økt, blant annet om hvordan de opplever og takler miljøet de lever i, både fysisk og psykisk. Vi vet for eksempel at dyr behøver frihet for å ivareta sin naturlige atferd, og ikke bør oppstalles permanent fiksert, eller på alt for liten plass. Derfor mener vi at bonden må få økonomisk kompensasjon for å bygge om sine fjøs. Vi ønsker flere initiativ tilsvarende det gode arbeidet som er gjort for kylling med tanke på miljøberiking og muligheter for en mer naturlig adferd.

Artsspesifikke behov skal vektlegges. Innføring av vaglepinner og strøkasser for kylling er positive bidrag som må vektlegges enda mer i tiden som kommer. NorgesGruppen har i 2021 også støttet et forskningsprosjekt som skal se på mulighet for mer utegående gris.

Noen nøkkelindikatorer

Oppfølging av leverandører: Alle våre leverandører følges opp jevnlig for å sikre at de har systemer for å ivareta mennesker, dyr og miljø gjennom våre aktsomhetsvurderinger.

Bedøvelse: Alle dyr som er i vårt sortiment skal være bedøvet før slakt. Det finnes imidlertid noen unntak, eksempelvis innenfor fisk og sjømatsektoren. For husdyrproduksjon skal alle produkter i sortiment være bedøvet før slakt.

Transporttider: Transporttider ut over åtte timer skal minimeres. I Norge foregår det meste av transport innenfor denne tidsrammen men ikke alt. Vi har som mål å se nærmere på dette området i 2022, med særlig fokus på importporteføljen.

Kylling/høner

Kylling – hvor tett kyllingen lever: I henhold til norsk dyrevelferdslovgiving er kravet maks 36 kg pr m2, vi opererer ofte nær 30 kg pr m2 i Norge. 30 kg pr m2 er kravet for våre produkter fra Kyllinggården og alle økologiske kyllingprodukter (12,5% av vårt totale salg)

Kylling – andel av kyllingkjøtt som kommer fra dyr som er mer saktevoksende: Vi har alternativer for kunder som ønsker mer saktevoksende kylling. Disse artene står for 6 % av vårt totale salg. I 2023 vil vi øke tilbudet av kyllinger som er mer saktevoksende.

Høner – nebbtrimming: Vi får tilnærmet alle egg fra norsk produksjon. Noe er tilsatt i ferdigprodukter som salater, pannekaker, pasta, og så videre fra Europa. Vi har som mål å se nærmere på dette området i 2022. 98 % av volumet er ikke utsatt for nebbtrimming.

Egg: Vi rapporterer på andel eggleggende høner som er frittgående (egg og egg som ingrediens i egne merkevarer). Alle norske egg er frittgående, men i våre egne merkevarer (Unil AS) har vi et begrenset utvalg av egg som enda ikke er frittgående, men fases ut. 98 % av alle egg kommer derfor fra frittgående høner.

Gris

Andel av griser som ikke er haleklippet: Haleklipping er ikke lov i Norge. På grunn av koronapandemien har det vært rekordhøy import i 2021 av svin (9 % av omsetningen). Vi har som mål å se nærmere på dette området i 2022, men vi vet at haleklipping skjer i Tyskland og Danmark. Våre rapporter viser at minst 95 % av volumet ikke har vært utsatt for haleklipping.

Purker som ikke er fiksert (kun EMV): Loven åpner for at purker kan fikseres unntaksvis ved behov (sykdom, fødsel). Det er mangelfulle tall fra bransjen på dette området, men det jobbes med dette.

Kuer

Melk og melkeprodukter i løsdrift: Mange kuer er i dag bundet på bås, dette er et tema i jordbruksoppgjøret og økonomiske rammer for ombygging av fjøs. Ca 33 % av melkekuer er ikke frittgående innendørs eller utendørs (båsdrift). Det er imidlertid et krav om at alle dyr som står oppbundet skal sikres fri bevegelse i minimum åtte uker i løpet av sommerhalvåret.

Andel av melkekuer som ikke haleklippes (EMV): Vi får all melk fra norske kuer og haleklipping er ikke lov i Norge.

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

NorgesGruppen har årlig oppfølging av alle leverandører for å sikre god kvalitet og unngå kritikkverdige forhold. For leverandørene med over 10 millioner kroner i årlige innkjøp, jobber vi med konkrete prosjekter innen bærekraft, og med strategiske samarbeidspartnere har vi satt felles, langsiktige mål.