NorgesGruppen skal kutte klimagassutslipp, og redusere miljøbelastningen, fra vår virksomhet. Vår ambisjon er å bli klimanøytral innen 2030, og å være en pådriver for å dreie hele verdikjeden for mat mot fremtidens lavutslippssamfunn.

Miljø

For at NorgesGruppen skal nå vårt mål om å være klimanøytral innen 2030, må vi være ledende på miljøvennlig transport, butikk- og lagerdrift. Fornybart drivstoff, redusert matsvinn, emballasjeoptimalisering samt energieffektivisering og produksjon av fornybar energi, er noen av områdene vi jobber med.


I tillegg til å bli en klimanøytral virksomhet, skal NorgesGruppen også lede an i utviklingen av miljøvennlige produkter, fornybar energi og klimavennlig transport. Klimatiltak gjennom hele verdikjeden, og tiltak for å redusere og utnytte avfall, er viktig for å oppnå mer bærekraftig ressursbruk og forbruk.

Gjennom arbeidet med en bærekraftig verdikjede bidrar vi til å redusere belastningene på klima, miljø og ressurser samt sikre god dyrevelferd. Vi vil i sum gjøre produksjon og forbruk mer bærekraftig.

Vi ønsker å rapportere så åpent og transparent som mulig, og presenterer flere absolutte
tall, og verifisert klimaregnskap. Vi svarer ut relevante indikatorer innen standardisert bærekraftsrappor-tering, og presenterer en klimarisikoanalyse basert på Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Vi forbereder oss samtidig på Åpenhetsloven og Lov om offentliggjøring av bærekraftsinfomasjon. Les mer her.

Våre mål og resultater: Miljø

Fornybart drivstoff
Mål 2025
96 %

Liter fornybart drivstoff av totalt drivstoff

Status 2021
42 %

Vi ønsker ikke å bruke palmeolje i vårt drivstoff, og har derfor ikke tilgang til biodrivstoff som fungerer om vinteren. 23 nye el-lastebiler ble kjøpt inn i 2021 og ytterligere 30-40 forventes levert i 2022. F.o.m. 2021 er gass- og oljeforbruk inkludert i målet.

HFK
Mål 2025
-98 % fra 2010

Endring i klimaeffekt fra HFK-utslipp

Status 2021
-79 %

Utfasing av HFK og utskifting av anlegg med høy sannsynlighet for lekkasjer fortsatte i 2021. 83 HFK anlegg ble utfaset og erstattet med CO2-anlegg i KIWI og MENY.

Energieffektivisering
Mål 2025
-23 % fra 2010

Endring i kWh strømforbruk per omsatt krone

Status 2021
-25 %

Det systematiske arbeidet med energieffektivisering fortsatte i 2022. Det ekstra høye resultatet i 2020og 2021 skyldes unormal høy omsetning pga pandemien, fordi måltallet beregnes ut fra strømforbruk/inflasjonsjustert omsetning.

Fornybar energi
Mål 2025
48 %

KWh utløst fornybar energi av totalt strømforbruk

Status 2021
10 %

Ingen store nye fornybar energiprosjekter ble bygd ut i.l.a. 2021, og mindre vind enn i 2020 førte til en svak nedgang i andelen fornybar energi. Nye prosjekter innen vann, vind og sol er under utvikling.

Redusert matsvinn
Mål 2025
-55 % fra 2015

Endring av kastet mat (i verdi) per omsatt krone

Status 2021
-36 %

Nedprising av matvarer er innført i en stor andel av butikkene. Dette har sammen med en rekke andre tiltak bidratt til reduksjonen i matsvinn. De ekstra høye resultatene i 2020 og 2021 skyldes unormal høy omsetning og et måltall som beregnes ut fra matkasting/omsetning, men underliggende trend er god.

Kasting av kjøtt
Mål 2025
- 100 % fra 2015

Endring av kastet fersk kjøtt (i verdi) per omsatt krone

Status 2021
-65 %

Nedprising av kjøtt er et effektivt virkemiddel som har gitt store reduksjoner i matsvinnet. Vi jobber med å etablere holdbarhetsinformasjon på produktnivå, noe som vil føre til økt kontroll og mindre svinn.

Kildesortering av avfall
Mål 2025
89 %

Andel av kildesortert avfall

Status 2021
84 %

Det arbeides kontinuerlig med forbedringer av kildesortering i butikk og på lagre. ASKO henter inn de fleste avfallstyper fra butikk, og i 2021 ble dette utvidet med innhenting av matavfall fra butikk.

Kildesortering matavfall
Mål 2025
90 %

Andel av kildesortert matavfall

Status 2021
83 %

Utsorteringen av matavfall i butikk øker gradvis, og vil kunne bedres ytterligere, ved at ASKO har startet innhenting av denne avfallsfraksjonen fra butikk.

Frukt, grønt og bakevarer til dyrefôr
Mål 2025
91 %

Andel frukt, grønt og bakevarer som ikke selges, men går til dyrefôr

Status 2021
40 %

En høy andel av bakevarene som ikke selges, returneres til Bakehuset og går deretter til dyrefôr. Det arbeides med å finne gode nedstrømløsninger for å utnytte frukt/grønt til dyrefôr. Investeringen i selskapet Invertapro muliggjør utvidelse av produksjonen av insekter foret på matavfall.

Klimagassutslipp fra produktene
Mål 2025
- 60 000 tonn CO2 fra 2019

Reduserte klimagassutslipp innen utvalgte matvaregrupper

Status 2021
+3 500 tonn

Volumvekst på rødt kjøtt bidrar til en økning, og god vekst på kylling i tillegg gjør at bidraget fra kjøtt er betydelig. Målet er nytt, det gjelder middagsprotein, og er sterkt knyttet til arbeidet for å nå kostrådene. Vi vil se på definisjonen av målet i løpet av 2022.

Plast
Mål 2025
- 20 %

Reduksjon jomfruelig fossil plast

Status 2021
-2,2 %

Vi er på riktig vei, men må intensivere innsatsen for å nå målet innen 2025. Forbedringen drives av gode initiativer med bruk av resirkulert plast og overgang til papp/papir.

Plastposer
Mål 2025
- 20 %

Status 2021
- 16,9 %

Avskoging
Mål 2025
100 %

Andel leverandører godkjent ihht. NGs policy

Status 2021
83 %

Gledelig utvikling innen fôrsammensetning i oppdrettsnæringen. Men politiske faktorer gjør at blant annet avskogingen i Amazonas fortsetter. Det forventes nye retningslinjer fra EU i 2022 som vil øke innsatsen på området.

Fiskeri og sjømat
Mål 2025
100 %

Andel av omsetning fra bærekraftige bestander og ansvarlige fangst- og oppdrettsmetoder

Status 2021
98 %

Den gode dialogen med leverandører fortsetter. Utfordringer i både forvaltning av villfisk og oppdrett gjør at resultatoppnåelse er komplekst.

Vi rapporterer åpent og ærlig om bærekraftsresultatene av vårt arbeid. Symbolene i rødt, gult og grønt skal vise hvordan vi ligger an til å nå målene vi har satt for 2025. Symbolet
må ses i sammenheng med forklaringen i kolonnen ettersom hver prosess er unik.

 

Klimaregnskap NorgesGruppen 2021

NorgesGruppen har redusert klimagassutslippene med 6,2 prosent siden 2019. Etter to år med vesentlig høyere omsetning på grunn av pandemi, er dette et resultat vi er godt fornøyd med.

Klimaregnskapet er verifisert av DNV Business Assurance Norway AS.


Les mer her, side 135 i rapporten. 

NorgesGruppens klimarisikoanalyse

Klimarisiko er del av NorgesGruppens risikostyring. I 2021 gjennomførte konsernet en utvidet analyse av klimarisiko og -muligheter.

Analysen konkluderer med at den største klimarisikoen for NorgesGruppen er knyttet til råvaretilgangen. Hendelser med ekstremvær og langsiktige endringer i klimaet påvirker allerede råvareproduksjonen negativt i mange deler av verden, og dette er ventet å tilta. 

Analysen er basert på anbefalinger fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), et ledende rammeverk for rapportering av klimarisiko.

Les mer her (side 138 i års- og bærekraftsrapporten 2021). 

Relevante bærekraftsmål fra FN 

Siste nytt om bærekraft

Nordens mest miljøvennlige industribygg
Nordens mest miljøvennlige industribygg

ASKO OSLOFJORD mottar høyest mulig miljømerking BREEAM-NOR Outstanding fra Grønn byggallianse som første industribygg i Norden.

Les mer
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.

Les mer
NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer
Års- og bærekraftrapport

Års- og bærekraftrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter