NorgesGruppen skal kutte klimagassutslipp, og redusere miljøbelastningen, fra vår virksomhet. Vår ambisjon er å bli klimanøytral innen 2030, og å være en pådriver for å dreie hele verdikjeden for mat mot fremtidens lavutslippssamfunn.

Miljø

For at NorgesGruppen skal nå vårt mål om å være klimanøytral innen 2030, må vi være ledende på miljøvennlig transport, butikk- og lagerdrift. Fornybart drivstoff, redusert matsvinn, emballasjeoptimalisering samt energieffektivisering og produksjon av fornybar energi, er noen av områdene vi jobber med.

 

I tillegg til å bli en klimanøytral virksomhet, skal NorgesGruppen også lede an i utviklingen av miljøvennlige produkter, fornybar energi og klimavennlig transport. Bærekraftsregnskapet
for 2022 viser at NorgesGruppen jobber godt og systematisk, og at vi er på god vei. Likevel blir det nødvendig å forsterke innsatsen de kommende årene for å realisere våre ambisjoner og mål.

Klimatiltak gjennom hele verdikjeden, og tiltak for å redusere og utnytte avfall, er viktig for å oppnå mer bærekraftig ressursbruk og forbruk. Gjennom arbeidet med en bærekraftig verdikjede bidrar vi til å redusere belastningene på klima, miljø og ressurser samt sikre god dyrevelferd. Vi vil i sum gjøre produksjon og forbruk mer bærekraftig.

Vi ønsker å rapportere så åpent og transparent som mulig, og presenterer flere absolutte
tall, og verifisert klimaregnskap. Vi svarer ut relevante indikatorer innen standardisert bærekraftsrapportering, og presenterer en klimarisikoanalyse basert på Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Vi rapporterer i henhold til Åpenhetsloven. Lov om offentliggjøring av bærekraftsinfomasjon har trådt i kraft, og vi rapporterer på EU-taksonomien i vår rapport for 2022. Les mer her.

Våre mål og resultater: Miljø

Fornybart drivstoff
Mål 2025
96 %

Liter fornybart drivstoff av totalt drivstoff

Status 2022
43 %

Utfasingen av fossilt drivstoff fortsatte i 2022, men vi har et stykke igjen til 2025-målet. Bestillingen av en rekke nye elektriske lastebiler vil få effekt de neste årene. I løpet av 2023 vil vi ha i overkant av 100 elektriske lastebiler i drift.

HFK
Mål 2025
-98 % fra 2010

Redusere klimaeffekt fra HFK-utslipp

Status 2022
-89 %

Vi har redusert utslippene av HFK betraktelig siden 2010, og fortsetter med å erstatte gamle HFK-anlegg med CO2-anlegg.

Energieffektivisering
Mål 2025
-23 % fra 2010

Endring i kWh strømforbruk per omsatt krone

Status 2022
-28 %

I 2022 gikk strømforbruket betydelig ned takket være langsiktige tiltak, lavere omsetning og lokale tiltak for å demme opp for høye energipriser. Det siste var særlig tydelig i siste tertial, da vi registrerte 10 prosent lavere strømforbruk i KIWI-, MENY- og SPAR-butikker på Sør-Østlandet og så mye som 20 prosent reduksjon i Joker-butikker. Energieffektivisering er målt som endring i strømforbruket (kWh) delt på inflasjonsjustert omsetning. Strømforbruket i butikk påvirkes av mange faktorer, deriblant areal, mengde kjøl/frys og åpningstider. Alle disse faktorene påvirker salget, og derfor er inflasjonsjustert omsetning valgt som nevner.

Fornybar energi
Mål 2025
48 %

Andel utløst fornybar energi av totalt strømforbruk

Status 2022
14 %

Med "utløst fornybar energi" mener vi ny, fornybar energi som er initiert/finansiert av NorgesGruppen. Vi utløste mer fornybar energi i 2022, men tempoet i dette arbeidet må opp for å nå 2025-målet. Flere initiativ fra 2022 vil ha effekt i årene som kommer. KIWI tok steget inn i vannkraft og finansierte oppgraderingen av en utslitt turbin på Hensfoss i Ringerike. Den vil levere 45 GWh hvert år. Gjennom NorgesGruppens støtteordning for solceller bidrar vi til å finansiere potensielt 100 000–200 000 nye kvadratmeter med solcellepaneler på butikktak de neste årene. UNIL doblet solcelleparken på lageret i Våler, noe som vil dekke rundt halvparten av elektrisitetsbehovet med egenprodusert strøm.

Redusert matsvinn
Mål 2025
-55 % fra 2015

Endring av kastet mat (i verdi) per omsatt krone

Status 2022
-33 %

Utviklingen innen matkasting og kasting av kjøtt går riktig vei. Vi kaster mindre mat i antall tonn, men vi er bak skjemaet for å nå 2025-målene. Nedgangen i omsetning farget resultatene i 2022, som forventet, da det er enklere å holde svinnet nede når omsetningen er høy. KIWIs tiltak om nedprising av brød, bakevarer, frukt og grønt startet opp i november 2022 og er ventet å gi resultater fra 2023. Innføring av todimensjonale strekkoder (2D-koder) er avgjørende for å nå 2025-målet. De vil gjøre det mulig for butikkene å ha full, digital oversikt over varer og utløpsdatoer og effektivt sette i verk tiltak for å unngå svinn.

Kasting av kjøtt
Mål 2025
- 100 % fra 2015

Endring av kastet ferskt kjøtt (i verdi) per omsatt krone

Status 2022
-60 %

Kjøtt som kastes inngår i det totale matsvinnet, men er et eget innsatsområde. Utviklingen innen matkasting og kasting av kjøtt går riktig vei. Vi kaster mindre mat i antall tonn, men vi er bak skjemaet for å nå 2025-målene. Nedprising av kjøtt er et effektivt virkemiddel som har gitt store reduksjoner i matsvinnet. Innføring av todimensjonale strekkoder (2D-koder) er avgjørende for å nå 2025-målet. De vil gjøre det mulig for butikkene å ha full, digital oversikt over varer og utløpsdatoerog effektivt sette i verk tiltak for å unngå svinn.

Kildesortering av avfall
Mål 2025
89 %

Andel kildesortert avfall

Status 2022
85 %

Det arbeides kontinuerlig med forbedringer av kildesortering i butikk og på lagre. ASKO henter inn de fleste avfallstyper fra butikk, i 2021 ble dette utvidet med innhenting av matavfall fra butikk.

Klimagassutslipp
Mål 2025
8,24

kg CO2 e/kg middagsprotein

Status 2022
8,21

Klimagassutslippene er estimert på produktgruppenivå, på varegrupper innen ferskt kjøtt, ferdigmat, fisk/skalldyr, dypfryst mat og tørrvare. Klimaavtrykket fra middagsprotein gikk betydelig ned i 2022, først og fremst som følge av volumnedgangen etter pandemien og generelt høyere priser. Samtidig solgte vi mindre av produktene med det høyeste klimaavtrykket per kilo. Flere aktiviteter og kampanjer for å fremme mer klimavennlig middagsprotein, som for eksempel vegetar, kylling, svin og fisk, ga effekt.

Plast
Mål 2025
- 20 %

Reduksjon i andel jomfruelig fossil plast i emballasje og produkter lagd av plast (sammenlignet med 2020).

Status 2022
-10,7 % ¹

Vi oppnådde gode resultater innen plast i 2022. Forbedringene kom blant annet fra å erstatte jomfruelig fossil plast med resirkulert plast eller fiber, redusere plasttykkelse og fjerne unødvendig plastemballasje. ¹Estimater fra UNIL er inkludert i 2022.

Plastposer
Mål 2025
- 20 %

Status 2022
- 21,3 %

Avskoging
Mål 2025
100 %

Andel leverandører godkjent ihht. NorgesGruppens policy

Status 2022
83 %

Omfatter alle leverandører som leverer produkter med palmeolje eller soya (ingrediens eller fôr) samt storfekjøtt fra regnskognære områder. Politisk uro og krig har ført til økt bruk av palmeolje. Vi har ikke fullstendig oversikt i 2022 og rapporterer identisk som i 2021. Vi forventer at leverandører går tilbake til godkjente verdikjeder i 2023.

Fiskeri og sjømat
Mål 2025
100 %

Andel av omsetning fra bærekraftige bestander og ansvarlige fangst- og oppdrettsmetoder

Status 2022
99 %

Gjelder alle leverandører av norsk og importert fisk og sjømat. Den gode utviklingen innenfor fisk og sjømat fortsatte. Vi har bedre kontroll på import enn noen gang tidligere, men utfordringer innenfor både villfisk og oppdrett gjør fortsatt rapporteringen krevende.

Avgrensning og omfang

Vi rapporterer åpent og ærlig om bærekraftsresultatene av vårt arbeid. Symbolene i rødt, gult og grønt skal vise hvordan vi ligger an til å nå målene vi har satt for 2025. Symbolet
må ses i sammenheng med forklaringen i kolonnen ettersom hver prosess er unik.

  • Måltallene for energi, drivstoff, HFK, matsvinn og avfall omfatter KIWI, MENY, SPAR, Joker, ASKO, UNIL, Joh. Johannson Kaffe, MatBørsen og Bakehuset, både egeneide og kjøpmannseide virksomheter.
  • Måltallene for plast gjelder EMV, egen industri og strategiske partnere, og har 2020 som
    baseår.
  • Måltallene for klimagassutslipp gjelder KIWI, MENY, SPAR og Joker, i både egeneide og kjøpmannseide butikker.

 

Klimaregnskap NorgesGruppen 2022

Vi har redusert de absolutte klimagassutslippene fra driften med 12 prosent fra 2019 til 2022. De viktigste driverne har vært innsatsen for å redusere strømforbruket, utløse ny fornybar energi, kutte utslipp av HFK-gasser og redusere matkastingen.

Klimaregnskapet omfatter enhetene ASKO, MENY, SPAR, Joker, KIWI, Bakehuset, Joh. Johannson Kaffe, UNIL og MatBørsen. Både egeneide og kjøpmannseide butikker er omfattet av klimanøytral-ambisjonen.

Klimaregnskapet er verifisert av DNV Business Assurance Norway AS.

Les mer her (side 114 i års- og bærekraftsrapporten for 2022). 

NorgesGruppens klimarisikoanalyse

Klimarisiko er del av NorgesGruppens risikostyring. I 2021 gjennomførte konsernet en utvidet analyse av klimarisiko og -muligheter, og i 2022 ble det gjennomført en utvidet scenarioanalyse.

Konklusjonen er at den største klimarisikoen for NorgesGruppen er knyttet til råvaretilgangen. Hendelser med ekstremvær og langsiktige endringer i klimaet påvirker allerede råvareproduksjonen negativt i mange deler av verden, og dette er ventet å tilta. 

Analysen er basert på anbefalinger fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), et ledende rammeverk for rapportering av klimarisiko.

Les mer her (side 137 i års- og bærekraftsrapporten 2022).

Relevante bærekraftsmål fra FN 

Siste nytt om bærekraft

Nordens mest miljøvennlige industribygg
Nordens mest miljøvennlige industribygg

ASKO OSLOFJORD mottar høyest mulig miljømerking BREEAM-NOR Outstanding fra Grønn byggallianse som første industribygg i Norden.

Les mer
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.

Les mer
NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer
Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter